facebook instagram

Polityka Prywatności

Niniejsza polityka prywatności (zwana dalej „Polityką”) zawiera informacje odnośnie przetwarzania przez administratora określonego poniżej Twoich danych osobowych, jak również wykorzystywanie plików cookies.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

w związku ze stosowaniem od dnia 25 maja 2018 roku rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwanym „RODO”) (Dz. U. UE L z dnia 4 maja 2016 r.) na podstawie art. 13 RODO poniżej przedstawiamy Ci informację na temat przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych.

I – Administrator: 

Administratorem Twoich danych jest Weronika Piotrowska prowadząca działalność gospodarczą jako firma: Weronika Piotrowska NAME ME, ul. Radnych 10 / 6 , 05-800 Pruszków, NIP 5252135877 dalej zwana „ADO”. 

II – Kontakt 

Możesz kontaktować się z nami pod adresem info@nameme.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych.

III – Cele, kategorie Twoich danych i podstawy przetwarzania: 

Przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit f RODO), który stanowi: 

 • zarządzania stroną -art. 6 ust. 1 lit f RODO,
 • zapewnienie bezpieczeństwa strony i innych użytkowników – art. 6 ust. 1 lit f RODO,
 • prowadzenie marketingu bezpośredniego produktów lub usług ADO – art. 6 ust. 1 lit f RODO
 • spełnienia obowiązków prawnych wynikających z RODO w zakresie realizacji Twoich praw i w związku z tym archiwizowania Twoich żądań kierowanych do nas lub informowania Ciebie o zagrożeniach dla Twojej prywatności – art. 6 ust. 1 lit c RODO
 • spełnienie obowiązków podatkowych – art. 6 ust. 1 lit c RODO
 • zwarcie i wykonanie umowy – art. 6 ust. 1 lit b RODO
 • ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń – art. 6 ust. 1 lit f RODO
 • komunikacja z Tobą – art. 6 ust. 1 lit f RODO. 

IV – Odbiorcy danych

Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom publicznym lub prywatnym, jeśli taki obowiązek będzie wynikać z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Poza tym możemy przekazać Twoje dane: firmie hostingowej, firmie prawniczej, dostawcy platformy sprzedażowej, firmie obsługującej mailing, firmom realizującym dostarczanie przesyłek.

V – Okres przechowywania danych: 

Będziemy przetwarzać Twoje dane przez następujący okres czasu: 

 • do zarządzania stroną – do utraty przydatności tych danych,
 • do zapewnienia bezpieczeństwa strony i innych użytkowników – do utraty przydatności tych danych,
 • do prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów lub usług ADO – do chwili złożenia sprzeciwu,
 • do spełnienia obowiązków prawnych wynikających z RODO w zakresie realizacji Twoich praw i w związku z tym archiwizowania Twoich żądań kierowanych do nas lub informowania Ciebie o zagrożeniach dla Twojej prywatności – do upływu terminów przedawnienia,
 • do spełnienia obowiązków podatkowych – do upływu terminów przedawnienia,
 • do zwarcia i wykonania umowy – do upływu terminów przedawnienia,
 • do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – do upływu terminów przedawnienia,
 • do komunikacji z Tobą – do utraty przydatności tych danych

VI – Przekazywanie danych do Państwa trzeciego:

Państwa dane - nie są przekazywane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

VII – Twoje prawa: 

Przysługuje Ci prawo do:

 • dostępu do swoich danych i kopii danych,
 • prawo do poprawy (sprostowania swoich danych),
 • prawo do usunięcia danych - jeśli uważasz, że nie mamy prawa ich przetwarzać możesz żądać ich usunięcia,
 • prawo ograniczenia przetwarzania danych, - możesz żądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych do przechowywania jeśli uważasz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub ich przetwarzanie jest nielegalne, nie chcesz żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do dochodzenia, ustalenia lub obrony roszczeń lub na czas stwierdzenia zasadności sprzeciwu
 • prawo do wniesienia sprzeciwu możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych do celów marketingowych, jeśli takie przetwarzanie następuje na podstawie uzasadnionego interesu administratora, a my zaprzestaniemy takiego przetwarzania
  możesz również wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych do innych celów, jeśli podstawę prawną przetwarzania stanowi uzasadniony interes administratora. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie sprzeciwu poprzez określenie co stanowi szczególną sytuację, z uwagi na którą składasz sprzeciw. Sprzeciw nie zostanie uwzględniony jeśli wykażemy, że nasz uzasadniony interes jest nadrzędny wobec Twojego roszczenia lub że Twoje dane są nam potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń wobec Ciebie.
 • prawo do przenoszenia danych - prawo do przenoszenia danych dotyczy danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany, które nam dostarczyłaś/dostarczyłeś na podstawie zgody lub umowy. Możesz je otrzymać w ustrukturalizowanym formacie np. xml, albo możemy je przesłać bezpośrednio do wskazanego administratora danych.
 • Jeśli uznasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem będziesz mogła/mógł wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego organu nadzorczego,
 • w przypadku, gdy Twoje dane są przez nas przetwarzane na podstawie zgody, możesz cofnąć ją w każdej chwili, co będzie skutkowało zaprzestaniem przetwarzania przez nas tych danych jeśli nie będzie istniała inna podstawa prawna dająca nam taką możliwość. Cofnięcie przez Ciebie zgody nie ma wpływu na legalność przetwarzania przed jej cofnięciem.

VIII – Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych 

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa podanie możemy wymagać od Ciebie podania nam Twoich danych.

Podanie danych do umowy jest warunkiem jej zawarcia. Wszystkie inne przypadki podania danych osobowych są dobrowolne. 

IX – Zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych: 

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

PLIKI COOKIES

 • Rozpoczynając korzystanie ze strony internetowej akceptujesz poprzez aktywację przycisku “Akceptuj” umieszczenie przez stronę internetową na Państwa urządzeniu (np. komputerze, telefonie) plików cookies.
 • Za pośrednictwem większości powszechnie używanych przeglądarek możesz sprawdzić czy na Twoim urządzeniu zostały zainstalowane pliki cookies, jak również usunąć zainstalowane pliki cookies oraz zablokować instalowanie ich w przyszłości przez stronę internetową lub inne strony. Jednakże usunięcie lub zablokowanie plików cookies może spowodować problemy z korzystaniem ze strony internetowej. Więcej informacji o usuwaniu, modyfikacji lub blokowaniu plików cookies znajdziesz pod adresem http://www.cookiecentral.com/faq/
 • Pliki cookies umożliwiają korzystanie ze strony internetowej (bez nich by nie działała prawidłowo). Zgodnie z międzynarodowymi standardami NAI (https://www.networkadvertising.org/) ADO przechowuje je przez okres do pięciu lat.
 • Ponadto ADO wykorzystuje informacje zawarte w plikach cookies do celów analitycznych np. w celu liczenia liczby wejść na Stronę. Zawarte w nich informacje służą wyłącznie do celów statystycznych, a ADO nie wykorzystuje ich w celu identyfikacji Ciebie

Sklep nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.